Boîtes et présentoirs

Boîtes et présentoirs
Macaroon boxes 3 sizes set

Macaroon boxes 3 sizes

15.80 CHF
10 pcs

Boxes for 6 macaroons - 7...

1.50 CHF
6 pos

Boîtes à 12  macarons

Boxes for 12 macaroons - 7...

2.50 CHF
12 pos

Transparent boxes for 4 , 8 or 12 macaroons

Transparent boxes for 4 , 8...

1.10 CHF
4, 8, 12 pos