Runde Backformen

Round Backformen
Round Backformen

Runde Backformen

Aluminiumform 10cm hoch

Hohe Kuchenform

7,90 CHFAluminiumform 75mm hoch

Halbhohe Kuchenform

6,90 CHFAluminiumform 5cm hoch

Moule à gâteaux bas

5,90 CHFMoule à charnière anti-adhésif rond - 20x6cm

Runde Scharnierformen

8,90 CHF


Rhodoïd

5,90 CHF